• Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας του ισχίου με Μεσεγχυματικά Βλαστοκύτταρα (MSCs)

  Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας του ισχίου με Μεσεγχυματικά Βλαστοκύτταρα (MSCs)

  Ιστορικό.

  Ασθενής 64 ετών με πρόβλημα επώδυνης και περιορισμένης κινητικότητας και στα δυο ισχία από έτους χωρίς προφανή αιτία. Λόγω αυτής της κατάστασης ο πάσχων  περιόρισε σημαντικά τις αποστάσεις που μπορούσε να βαδίζει. Αντιμετώπιζε επίσης  δυσκολία στην ένδυση και υπόδηση. Η κατάσταση αυτή παρουσίαζε προοδευτική επιδείνωση με συνέπεια να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις κοινωνικές και επαγγελματικές του δραστηριότητες. Για να περιορίσει τα συμπτώματα ελάμβανε περιοδικά διάφορα αναλγητικά, ακολουθούσε προγάμματα φυσικοθεραπείας καθώς και βελονισμό στην πάσχουσα περιοχή χωρίς όμως σημαντική βελτίωση.

  Κλινική εξέταση.

   

  Εικόνες α.β.γ.δ: Απλές ακτινογραφίες δεξιού (α,β) και αριστερού (γ,δ) ισχίου προθιοπίσθιες και σε απαγωγή 45ο με έξω στροφή. Παρατηρείται στένωση του μεσαρθρίου διαστήματος, σκλήρυνση των αρθρικών επιφανειών, κοτύλης και μηριαίας κεφαλής, και ανάπτυξη οστεοφύτων στην έξω περιοχή της κοτύλης.

   

   

  Εικόνες α.β.γ.δ : Μαγνητική τομογραφία της δεξιάς (α,β) και αριστερής (γ,δ) κατ’ ισχίων άρθρωσης. Παρατηρούνται ιδιαίτερα σημαντικές κυστικές βλάβες (κόκκινα βέλη)  στην δεξιά μηριαία κεφαλή και δεξιά κοτύλη. Μικρότερης έκτασης βλάβες του αρθριτικού χόνδρου παρατηρούνται στην αριστερή κατ’ ισχίον άρθρωση.

  Στο ιστορικό του  ασθενούς δεν αναφέρονται άλλες παθήσεις ή και λήψεις φαρμάκων που μπορούν να ενοχοποιηθούν για την εμφάνιση της αρθρίτιδας των ισχίων. Επίσης δεν είναι καπνιστής και δεν κάνει συστηματική χρήση αλκοόλ.

  Στον πάσχοντα προτάθηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής δεξιού ισχίου που παρουσίαζε τα σημαντικότερα κλινικά συμπτώματα και ακτινολογικά ευρήματα κάτι το οποίο δεν δέχθηκε. Τότε του προτάθηκε να γίνει έγχυση μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων και στα δύο ισχία για την αντιμετώπιση της αρθρίτιδας, που εκτιμήθηκε ότι ήταν σε αρχικά στάδια ιδαίτερα του αριστερού, την μείωση του άλγους και την βελτίωση της κινητικότητας.

  Στον πάσχοντα έγινε πλήρης ενημέρωση περί της τεχνικής που θα ακολουθηθεί και του κατάστει απόλυτα σαφές ότι πρόκειται περί μιας νέας μεθόδου που υπάγεται στο πλαίσιο τηων βιολογικών θεραπειών – αναγεννητικής ιατρικής – που εφαρμόζεται διεθνώς τα τελευταία έτη χωρίς να υπάρχει μακρύς χρόνος μεταγχειρητικής παρακολούθησης.

  Ο πάσχων απεδέχθει να υποβληθεί στην συγκεκριμένη θεραπευτική αντιμετώπιση.

  Χειρουργική τεχνική.

   

  Η χειρουργική επέμωαση είναι περιορισμένης επεμβάτικότητας. Παραγματοποιείται στο χειρουργείο υπό άσηπτες συνθήκες, τοπική αναισθησία και ενδεχομένως ήπια μέθη για την χαλάρωση και μείωση της έντασης του πάσχοντος.

  Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα (MSCs) τα οποία χρησιμοποιούνται περιέχονται στο συμπύκνωμα του αίματος το οποίο στην συγκεκριμένη περίπτωση λαμβάνεται από το πρόσθιο τμήμα του λαγόνιου οστού.

  Τεχνική λήψης των MSCs.

  Εικόνες α,β,γ,δ : Τομή στο πρόθιο άκρο του λαγονίου οστού (α), τοποθέτηση trocar Jamshidi εντός του λαγονίου οστού (β) αναρρόφηση αίματος (γ) περί τα 70cc – 80cc, σύγκληση τραύματος (δ)

  Εικόνες αβ, : Συσκευή φυγοκέντρησης (α), κατανομή στοιχείων του αίματος μετά την φυγοκέντρηση. Αξιοποιούνται κυρίως τα MSCs αλλά και τα υπόλοιπα στοιχεία που προέρχονται από την διάσπαση των αιμοπεταλίων PRP (γ). Συνολικά από την ποσότητα των 80cc αίματος αξιοποιούνται τα 40 – 50cc.

   

  Τεχνική εγχύσεως των MSCs εντός των οστών της άρθρωσης.

   

  Εικόνες α,β : Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο.

  Εικόνες α,β,γ : Ειδικός οδηγός-φρέζα-trocar τοποθετείται εντός της μηριαίας κεφαλής (α β), εντός της κοτύλης (γ) σε απόσταση 5 – 10 mm κάτωθεν της αρθρικής επιφάνειας, και ενδοαρθρικά (δ)

  Εικόνες α,β,γ,  ; Ακολουθεί η έγχυση των MSCs  και των PRP.  Σε ακτινολογικές μελέτες με προσθήκη σκιαγραφικού έχει καταδειχθεί ότι η εγχεομένη ποσότητα MCSs και PRP διαχέεται σε μεγάλη έκταση εντός της μηριαίας κεφαλής και της κοτύλης.

  Εικόνες α,β,γ: Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται και στην αριστερή κατ’ ισχίον άρθρωση, δηλαδή στην αρθρική επάνεια της κοτύλης στην κοτύλη, στην μηριαία κεφαλή και εντός της αρθρώσεως.

  Η επέμβαση διήρκησε περίπου μια ώρα και ο πάσχων παρέμεινε στον χώρο ανάνηψης για μια ακόμη ώρα περίπου. Στην συνέχεια εξήλθε από το νοσοκομείο με οδηγίες για την αποφυγή καταπόνησης για τρεις ή τέσσερεις ημέρες, και λήψη αναλγητικών και στη συνέχεια επί πόνου.

  Μετεγχειρητική παρακολούθηση.

  Ο πάσχων επανήλθε στις καθημερινές επαγγελματικές και κοινωνικές δραστηριότητες του λαμβάνοντας προοδευτικά μικρότερη ποσότητα αναλγητικών. Ο κλινικός επενέλεγχος τρεις μήνες μετά την επέμβαση έδειξε μείωση του συνόλου των ενοχλήσεών του ιδιαιτέρως των προερχομένων από το αριστερό ισχίο.

  Παρατηρήσεις:

  Για περισσότερα σχετικά με την έγχυση βλαστοκυττάρων και PRP για την αντιμετώπιση της αρχόμενης εκφυλιστικής αρθρίτιδος δείτε τα παρακάτω άρθρα.

  ΕΝΔΟ-ΑΡΘΡΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

  Συνδυασμός εγχύσεως PRP ενδοαρθρικά και ενδο-οστικά

  Leave a reply →