• Περίπτωση Νι-Μπ: Κακοήθης Νεοπλασματική Εξεργασία 10ου Θωρακικού Σπονδύλου

  Περίπτωση Νι-Μπ: Κακοήθης Νεοπλασματική Εξεργασία 10ου Θωρακικού Σπονδύλου

  Ο Νι. Μπ. παραπονιόταν για πόνο εντοπιζόμενο στην κατώτερη περιοχή της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (Θ.Μ.Σ.Σ.). Στο ιστορικό του ασθενούς δεν αναφερόταν κάποια πάθηση που να συσχετίζεται με τον πόνο αυτό. Κλινικά πλην του τοπικού άλγους δεν υπήρχαν νευρολογικές διαταραχές στα κάτω άκρα, ούτε σφιγκτηριακές.

  Ακολούθησε ακτινολογικός έλεγχος δια απλής ακτινογραφίας.

  Εικ. 1: Πλαγία ακτινογραφία της Θ.Μ.Σ.Σ
  Παρατηρείται καθίζηση του σώματος του 10ου θωρακικού σπονδύλου.

  Περαιτέρω ο ασθενής υποβλήθηκε σε έλεγχο της ίδιας περιοχής δια αξονικής τομογραφίας

  Εικ. 2: Αξονική τομογραφία (α,β) Μετωπιαία Λήψη (γ,δ) Εγκάρσια Λήψη (ε,στ) Οβελιαία Λήψη
  Απεικονίζεται οστεολυτική εξεργασία στο δεξιό πρόσθιο πλάγιο τμήμα του Θ10, με παθολογική οστική υφή του υπόλοιπου τμήματος του σπονδύλου, με μορφολογία μικρών λυτικών και οστεοβλαστικών αλλοιώσεων. Στη διαφορική διάγνωση των παραπάνω ευρημάτων περιλαμβάνονται τα ενδεχόμενα λεμφώματος και δευτεροπαθούς εντοπίσεως.

  Εικ. 3: Μαγνητική τομογραφία Θ.Μ.Σ.Σ, ακολουθίες Τ1 και Τ2 (α) Μετωπιαία, (β-ζ) οβελιαίες και (η) εγκάρσια
  Απεικονίζεται παθολογική ένταση σήματος που καταλαμβάνει εξ ολοκλήρου το σώμα του Θ10. Η ένταση σήματος είναι χαμηλή σε ακολουθίες Τ1 και υψηλή σε ακολουθίες Τ2 και STIR. Η διαφορική διάγνωση θα γίνει μεταξύ λεμφώματος και δευτεροπαθούς εντοπίσεως.

  Εικ. 4: Ραδιοϊσοτοπικός έλεγχος σκελετού με Tc-MDP τριών φάσεων και γ-camera
  Παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση του ραδιοϊσοτόπου στον Θ10, τα οπίσθια στοιχεία δεν έχουν προσβληθεί. Επίσης στη 10η πλευρά δεξιά.

  Ακολούθησε βιοψία δια βελόνης το αποτέλεσμα της οποία ήταν ενδεικτικό για ύπαρξη λεμφώματος.

  Λόγω της καταστροφής του σπονδύλου αποφασίστηκε να γίνει χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της νεοπλασματικής εξεργασίας.

  Εικ. 5: Διεγχειρητικές φωτογραφίες
  α. Σωματεκτομή 10ου θωρακικού σπονδύλου
  β. Τοποθέτηση εκπτυσσόμενου κυλίνδρου
  γ. Περαιτέρω σταθεροποίηση με χρήση πλάκας και ράβδων

  Κατά την επέμβαση έγινε διάνοιξη του θωρακικού κλωβού και κατάσπαση του αριστερού διαγράγματος. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ιδιαίτερα ανεπτυγμένου αντιδραστικού ιστού πάνω από το σώμα του 10ου θωρακικού σπονδύλου. Ο σπόνδυλος αντικαταστάθηκε από εκπτυσσόμενο κύλινδρο τιτανίου (Ulrich) και η περιοχή σταθεροποιήθηκε με πλάκα και βίδες συστήματος Kaneda.

  Η διεγχειρητική και μετεγχειριτική πορεία υπήρξε ομαλή.

  Εικ. 6: Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες (α) Προσθιοπισθία (β) Πλάγια λήψη
  Παρατηρούμε την υποκατάσταση του σπονδυλικού σώματος με τον εκπτυσσόμενο κύλινδρο και η περαιτέρω σταθεροποίηση της περιοχής.

  Ο ασθενής ακολούθησε την πρέπουσα χημειοθεραπευτική αγωγή για την αντιμετώπιση του λεμφώματος, στην οποία ανταποκρίθηκε καλώς.

  Παρατηρήσεις:

  1. Το λέμφωμα μπορεί να προκαλέσει καταστροφή σπονδυλικού σώματος, με συνέπεια το υφιστάμενο πρόβλημα να μη μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με χημειοθεραπευτική αγωγή λόγω της υπάρχουσας αστάθειας.
  2. Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται στην σπονδυλεκτομή (αφαίρεση του προσβεβλημένου σπονδύλου) και υποκατάσταση αυτού με εκπτυσσόμενο κύλινδρο τιτανίου και πλάκας σταθεροποιήσεως.
  3. Δεδομένου ότι τα οπίσθια σπονδυλικά στοιχεία ήταν ακέραια δεν απαιτείται να γίνει συμπληρωματική οπισθία σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης.
  4. Η περαιτέρω θεραπευτική αγωγή δια χημειοθεραπείας είναι υποχρεωτική.

  Leave a reply →