• Συνδυασμός εγχύσεως PRP ενδοαρθρικά και ενδο-οστικά

    Την αποτελεσματικότητα της έγχυσης PRP (Platelet-Rich Plasma) ταυτόχρονα ενδο-αρθρικά και ενδο-οστικά, συγκριτικά με την ενδαρθρική και μόνο χορήγηση PRP, μελέτησαν οι Sanchez M.et al, σε 60 ασθενείς με σοβαρή Οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) του γόνατος.  Οι 60 ασθενείς μοιράσθηκαν σε δύο ισοδύναμες ομάδες, ως προς το φύλλο, την ηλικία, το βάρος του σώματος (BMI-Body Mass Index) , τα ακτινολογικά ευρήματα (Βαθμός ΙΙΙ και ΙV, σύμφωνα με τη κλίμακα Ahlback).  Τα κλινικά αποτελέσματα εκτιμήθηκαν στους 2, 6  και 12 μήνες, χρησιμοποιώντας τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης, Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) και Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC).

    Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, στους 2, 6 και 12 μήνες μετά την έγχυση PRP,   η          Β-Ομάδα με την ενδο-αρθρική και ενδο-οστική έγχυση, παρουσίασε σημαντική βελτίωση στις παραμέτρους των ΚΟΟS και WOMAC.  Αντιθέτως, στην Α-Ομάδα που έγινε μόνον ενδο-αρθρική έγχυση, δεν παρουσίασαν βελτίωση στις παραμέτρους των ερωτηματολογίων. Οι 16 από τους 30 ασθενείς της Β-Ομάδας  έδειξαν κλινικά μικρή σχετικά βελτίωση, ενώ 8 από τους 30 της Α-Ομάδας, παρουσίασαν αυτή τη μικρή βελτίωση στους 6 μήνες.  Στους 12 μήνες μετά την έγχυση PRP δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των 2 oμάδων.                                                               Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων, οι Sanchez et al, συμπέρανα ότι οι ενδο-αρθρικές εγχύσεις PRP στη σοβαρή Οστεοαρθρίτιδα του γόνατος δεν είναι αποτελεσματικές. Ο συνδυασμός ταυτόχρονης χορήγησης ενδο-αρθρικά και ενδο-οστικά PRP, δεν ήταν κλινικά ανώτερη στους 2 μήνες, παρουσίαζε όμως ανώτερα κλινικά αποτελέσματα στου 6 και 12 μήνες σε σύγκριση με την ενδο-αρθρική μόνο χορήγηση PRP.

    Sanchez M.et al,: Treating Severe knee Osteoarthritis with Combination of Intra-osseous and  Intra-articular  Infiltrations of Platelet-Rich Plasma: An Observational Study. Cartilage, 2019 Apr. 10(2)245-253.

    Leave a reply →