• ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΣΚΟΛΙΩΤΙΚΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΣΚΟΛΙΩΤΙΚΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

  Η πάσχουσα, σε ηλικία 15 ½ χρονών, διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζει σημαντικότατη παραμόρφωση της Σπονδυλικής Στήλης. O γενόμενος τότε ακτινολογικός έλεγχος αποκάλυψε την ύπαρξη Διπλού Οργανικού Σκολιωτικού Κυρτώματος της Σπονδυλικής Στήλης.

  Εικόνα 1
  Προσθιοπισθία ακτινογραφία της Σπονδυλικής Στήλης σε ορθία στάση. Παρατηρείται η ύπαρξη (Δ) θωρακικού κυρτώματος (Θ3-Θ10) 66ο  και (Αρ) θωρακο-οσφυϊκού κυρτώματος (Θ11-Ο4) 72Ο . Η βιολογική ηλικία της πάσχουσας είναι προχωρημένη (Risser-4) και το Tilt του 4ου οσφυϊκού σπονδύλου είναι 25ο, επιπλέον δε σημαντική είναι η στροφή των οσφυϊκών σπονδύλων.

   

  Η έμμηνος ρύση της πάσχουσας άρχισε στα 16 χρόνια. Δεν υπήρχε κανένα παθολογο-νευρολογικό υπόστρωμα και το οικογενειακό ιστορικό της ήταν ελεύθερο. Υπό των αρμοδίων Ιατρών και οικογενειακού περιβάλλοντος κρίθηκε ότι πρέπει η σκολιωτική παραμόρφωση να αντιμετωπισθεί συντηρητικά, γι’αυτό της χορηγήθηκε θωρακο-οσφυϊκός θερμοπλαστικός κηδεμόνας τύπου BOSTON και ταυτόχρονα υποβαλλόταν σε ειδικό πρόγραμμα κινησιοθεραπείας. Όταν διαπιστώθηκε μετά διετία ότι ουδεμία βελτίωση είχε επιτευχθεί, αποφασίσθηκε να υποβληθεί σε χειρουργική διόρθωση της σκολιωτικής παραμόρφωσης.

  Ο προεγχειρητικός κλινικός και ακτινολογικός έλεγχος ανέδειξαν τα ακόλουθα :

  Εικόνα 2, α,β,γ,δ

  Η πάσχουσα σε ορθία στάση (α), σε προσθία κάμψη (Αdam’s Test) (β), σε ορθία στάση πλαγίως (γ) και σε προσθία κάμψη (δ). Είναι εμφανής ο μεγάλος θωρακικός ύβος και η σημαντική στροφή της Θωρακο-Οσφυϊκής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης (Ο-Θ.Μ.Σ.Σ) κατά την προσθία κάμψη του σώματος (β).

  Εικόνα 3, α,β

  Προεγχειρητική προσθιοπισθία ακτινογραφία της Σπονδυλικής Στήλης της πάσχουσας, σε ορθία στάση σε ηλικία 17 χρονών.  Η βιολογική ηλικία της πάσχουσας είναι αρκετά προχωρημένη, σχεδόν έχει επέλθει η σκελετική ωρίμανση. Η ακτινογραφία (β) δείχνει ότι ο 4ος οσφυϊκός σπόνδυλος βρίσκεται εκτός της γραμμής ισορροπίας του κορμού.

  Εικόνα 4, α,β

  Προεγχειρητικές δυναμικές ακτινογραφίες της Σπονδυλικής Στήλης, προς τα αριστερά (α) και υπό έλξη (β). Διαπιστώνεται ότι τα σπονδυλικά κυρτώματα είναι ιδιαιτέρως δύσκαμπτα, διότι διορθώνονται σε μικρό ποσοστό, σχεδόν 30%.

   

  Εικόνα 5,

  Προεγχειρητική ακτινογραφία του Θωρακικού τοιχώματος, η οποία αναδεικνύει τον θωρακικό ύβο. Είναι σαφής η μεγάλη ασυμμετρία η οποία υφίσταται μεταξύ του δεξιού προς το αριστερό θωρακικό τοίχωμα, συνεπεία της μεγάλης στροφής των θωρακικών σπονδύλων και της ασύμμετρης παραμόρφωσης των πλευρών.

   

  Εικόνα 6,

  Διεγχειρητική φωτογραφία. Εικονίζεται η αφαίρεση τμήματος μήκους 7-8 εκατ. από πλευρά η οποία βρίσκεται στην κορυφή του θωρακικού ύβου.

   

  Εικόνα 7-α,β

  Μετεγχειρητικές προσθιοπίσθιες ακτινογραφίες (α,) και πλάγιες (β) ακτινογραφίες της Σπονδυλικής Στήλης. Η σπονδυλοδεσία εκτείνεται από τον 3ο θωρακικό μέχρι τον 4ο οσφυϊκό σπόνδυλο. είναι εμφανής η μεγάλη διόρθωση των σκολιωτικών κυρτωμάτων που έχει πραγματοποιηθεί, καθώς και η ισορροπία που έχει επιτευχθεί του θωρακικού προς το θωρακο-οσφυϊκό κύρτωμα, έκαστο των οποίων είναι 25ο κατά Cobb.

  Εικόνα 8, α,β,

  Μετεγχειρητικές  φωτογραφίες. Παρατηρείται ικανοποιητική συμμετρία:

  α.  στο επίπεδο των ώμων-ωμοπλατών,
  β.  πολύ μικρή προβολή του δεξιού θωρακικού τοιχώματος, στο επίπεδο του ύβου,
  γ.  συμμετρία του αριστερού προς το δεξιό τμήμα του κορμού.

  Εικόνα 9,

  Προεγχειρητική (α) και μετεγχειρητική (β) φωτογραφία της πάσχουσας.  Είναι εμφανής η μεγάλη βελτίωση της εμφάνισης του κορμού, ως προς τον θωρακικό ύβο και τη συμμετρία του σώματος.

  Εικόνα 10, chip 560, αρ. 195

  Προσθία κάμψη του κορμού (Adams Test). Παρατηρείται ο μεγάλος θωρακικός ύβος και η μεγάλη στροφή του θωρακο-οσφυϊκού κυρτώματος.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Η αρχική αντιμετώπιση της Διπλής Ιδιοπαθούς Εφηβικής Σκολίωσης με κηδεμόνα και ασκήσεις, όταν τα σκολιωτικά κυρτώματα ήταν περί τις 80ο, η βιολογική ωρίμανση ήταν προχωρημένη (Risser-4) και η έμμηνη ρύση μόλις είχε αρχίσει (ηλικία 15 ½ χρονών), κρίνεται ότι ήταν απολύτως εκτός των προκαθορισμένων επιστημονικών προδιαγραφών.
  2. Η πάσχουσα έπρεπε αμέσως να υποβληθεί σε χειρουργική διόρθωση της σκολιωτικής παραμόρφωσης, διότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να επιτευχθεί οιαδήποτε βελτίωση αυτής με συντηρητικές τεχνικές μεθόδους.
  3. Λόγω του μεγάλου μεγέθους του θωρακο-οσφυϊκού κυρτώματος (70ο) και της σημαντικής στροφής των σπονδύλων του κυρτώματος, ήταν απολύτως αναγκαίο να επεκταθεί η Διορθωτική Σπονδυλοδεσία μέχρι τον 4ο οσφυϊκό σπόνδυλο. Σημειωτέον ότι το Tilt (ανύψωση) της Σπονδυλικής Στήλης στο επίπεδο του 4ου οσφυϊκού σε σχέση προς το οριζόντιο επίπεδο ήταν 25ο, ιδιαίτερα μεγάλη ανισορροπία προς το οριζόντιο επίπεδο.
  4. Στη μετεγχειρητική ακτινογραφία παρατηρείται σαφέστατη μείωση του Τilt του 4ου οσφυϊκού σπονδύλου.
  5. Όταν ο ύβος του θωρακικού τοιχώματος είναι μεγάλος (Εικόνα 10), καθώς και τα σκολιωτικά κυρτώματα είναι μεγάλου μεγέθους και δύσκαμπτα, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, δεν είναι αρκετοί οι γνωστοί διορθωτικοί χειρισμοί Αντιστροφής (Derotation), Μετατόπισης (Displacement-Traction), Διάτασης-Συμπίεσης (Distraction-Compression), προκειμένου να επιτευχθεί ουσιαστική μείωση του μεγέθους του ύβου. Στην προκειμένη περίπτωση έγινε επέμβαση σε 5 (πέντε) πλευρές δεξιά και αφαιρέθηκαν τμήματα μήκους 7-9 εκ. από κάθε μία πλευρά, προκειμένου να μειωθεί ο ύβος. Στην περίπτωση που συνέβαινε ρήξη του υπεζωκότος, τοποθετείται σωλήνας Bilow εντός του θώρακα, κάτι που όμως δεν συνέβη στη συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση.
  6. Το ευεργετικό αποτέλεσμα στη συνολική εμφάνιση της χειρυργηθείσας είναι εμφανές στη μετεγχειρητική εικόνα του σώματος σε σύγκριση προς την προεγχειρητική (Εικόνα 10)
  Leave a reply →