• Περίπτωση: Μα. Νι. – Δισκεκτομή οσφυικής μοίρας σπονδυλικής στήλης και δυναμική σπονδυλοδεσία

  Ο Μα. Νι., 30 ετών, αιτιάτο δια αριστερή όσφυοισχυαλγία η οποία συνοδευόταν από σημαντικές νευρολογικές διαταραχές στο αριστερό κάτω άκρο. Παρά την κλασσική συντηρητική αγωγή που υποβλήθηκε (φυσιοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή) δεν παρούσιασε σημάδια βελτίωσης κλινικά ή νευρολογικά.

  Εικόνα 1: Προεγχειρητικές ακτινογραφίες α. Μετωπιαία (Προσθιοπισθία) β. Οβελιαία (Πλαγία) Οσφυικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης (Ο.Μ.Σ.Σ.)
  Παρατηρείται ύπαρξη ανταλγικής σκολίωσης του κορμού συνεπεία της υφισταμένης οσφυοισχυαλγίας.

   

  Εικόνα 2: Μαγνητική τομογραφία α,β,γ. Οβελιαία (Saggital) δ,ε. Εγκάρσια (Axial) ζ. Μετωπιαία (Coronal) , ακολουθίες Τ1-Τ2
  Παρατηρείται έκθλιψη του πυρήνος του μεσοσπονδυλίου δίσκου (Επίπεδο Ο4-Ο5) προς τ’ αριστερά και όπισθεν του σώματος του 4ου οσφυικού σπονδύλου.

  Αποφασίστηκε η χειρουργική αντιμετώπιση. Εγένετο αφαίρεση του εκθλιβέντος (sequestrum) τμήματος του μεσοσπονδύλιου δίσκου και συμπληρωματικά πραγματοποιήθηκε σταθεροποίηση του σπονδυλικού επιπέδου Ο4-Ο5 με δυναμικό σύστημα σπονδυλοδεσίας.

   

  Εικόνα 3: Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες Ο.Μ.Σ.Σ. α. Προσθιοπισθία β. Οβελιαία
  Παρατηρείται το σύστημα δυναμικής σταθεροποιήσεως που επιτρέπει περιορισμένου εύρους κινητικότητα της σταθεροποιημένης περιοχής.

  Η μετεγχειρητική πορεία του πάσχοντος υπήρξε εξαιρετική από πλευράς πόνου και νευρολογικής αποκαταστάσεως

  Leave a reply →