• Περίπτωση: Π. Αν. – Τραυματιολογία – Ποδοκνημική

  Περίπτωση: Π. Αν. – Τραυματιολογία – Ποδοκνημική

  Ο Π. Αν. , 53 χρόνων, κατόπιν πτώσης υπέστη συντριπτικό ενδαρθρικό κάταγμα στην ποδοκνημική άρθρωση (Pilon)

   

  Εικόνα 1   α,β
  Προεγχειρητική προσθιοπισθία  και πλαγία ακτινογραφία της (Δ) ποδοκνημικής άρθρωσης. Παρατηρείται ότι έχει προκληθεί συντριπτικότατο ενδοαρθρικό κάταγμα του κάτω πέρατος της κνήμης (Pilon)

   

  Εικόνα 2  α,β,γ,δ
  Προεγχειρητική αξονική τομογραφία της δεξιάς ποδοκνημικής άρθρωσης.
  Ι. Μετωπιαία λήψη: παρατηρείται η συντριπτικότητα του κατάγματος της κνήμης.

   

  Εικόνα 2  ε,ζ
  ΙΙ. Αξονική λήψη: Είναι εμφανής η ενδο- αρθρική συντριβή του κάτω πέρατος της κνήμης.

   

  Εικόνα 3  α,β,γ,δ
  Η αντιμετώπιση υπήρξε χειρουργική και κατ’ αυτήν εγένετο:

  I.  Ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση διά κοχλιών του ενδο-αρθρικού κατάγματος του κάτω πέρατος της κνήμης και βελονών τύπου Kirschner .
  II. Εφαρμογή εξωτερικής οστεοσύνθεσης , η οποία σταθεροποιείτο διά κοχλίων, αφ’ ενός μεν στη κνήμη, αφ’ ετέρου δε στον αστράγαλο και την πτέρνα.

   

   

  Εικόνα 4  α,β,γ
  Πρόσθιο – οπισθία και πλαγία ακτινογραφία της ποδοκνημικής άρθρωσης. Παρατηρείται  η εσωτερική οστεοσύνθεση των ενδο-αρθρικών καταγμάτων της κνήμης και εφαρμογή της εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Οι βελόνες Kirschner έχουν αφαιρεθεί.

  Η μετεγχειρητική πορεία υπήρξε ομαλή και ο τραυματίας άρχισε να βαδίζει με προοδευτική φόρτιση του σκέλους.

  Ο ακτινολογικός έλεγχος τρεις μήνες μετά την χειρουργική επέμβαση έδειξε ότι υφίσταται πολύ καλή εξέλιξη της πωρώσεως του κατάγματος, για αυτό και εγένετο αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσυνθέσεως και άρχισε η κινητοποίηση της άρθρωσης, χωρίς να φορτίζεται πλήρως το σκέλος.

   

  Εικόνα 5  α,β
  Προσθιοπισθία και πλαγία ακτινογραφία 6 μήνες μετά την επέμβαση. Παρατηρείται ότι έχει επιτευχθεί καλή πώρωση του κατάγματος.

   

   

  Εικόνα 6  α, β,γ,δ,ε
  Η κινητικότητα της ποδοκνημικής άρθρωσης 6 μήνες μετά την επέμβαση κρίνεται ικανοποιητική.

   

  Εικόνα 7
  Προσθιοπισθία (α) και πλαγία  (β) ακτινογραφία της ποδοκνημικής 26 μήνες μετά την επέμβαση.
  Η πώρωση του κατάγματος είναι πολύ καλή όπως και η σχέση των αρθρικών επιφανειών της ποδοκνημικής άρθρωσης.

   

  Εικόνα 8  α,β,γ
  Η κινητικότητα της ποδοκνημικής άρθρωσης υπολείπεται πολύ λίγο της φυσιολογικής.

   

  Leave a reply →